تبلیغات
بهترین سایت تفریحی-كتب تخصصی پزشكی-دانلود-موسیقی - معجزه عدد 19 در قرآن

بهترین سایت تفریحی-كتب تخصصی پزشكی-دانلود-موسیقی

كتابهای تخصصی پزشكی-نرم افزارهای پزشكی-كتابهای پرستاری و مامایی-عكس هنر پیشه ها-عكسهای دیدنی-فیلهای جدید-موسیقی های جدید-جوك و ا

معجزه عدد 19 در قرآن
یكی از معجزات ریاضی قرآن كریم، شیوه ای است كه در آن رقم 19 با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز در آورده شده است. این رقم در آیه 30 سوره مدثر مورد تاكید قرار گرفته است:
«بر آن آتش نوزده تن موكلند.» و همچنین در آیات مختلف قران نیز رمزگذاری شده است.
كه در ادامه به آنها اشاره شده است.
    

بوشهرنیوز:یكی از معجزات ریاضی قرآن كریم، شیوه ای است كه در آن رقم 19 با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز در آورده شده است. این رقم در آیه 30 سوره مدثر مورد تاكید قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موكلند.» و همچنین در آیات مختلف قران نیز رمزگذاری شده است. كه در ادامه به آنها اشاره شده است.

- بسم الله الرحمن الرحیم از 19 حرف تشكیل شده است.
- قرآن كریم از 114 سوره تشكیل یافته است.(6*19)
- سوره علق اولین سوره وحی شده بر پیامبر (ص) (سوره نود و ششم قرآن كریم)، اولین آیات وحی شده بر پیامبر پنج آیه اول سوره نود و ششم می باشند و مجموع كل واژه ها در این آیات شامل 19 واژه می باشد. واز نظر روانشناسی یك حرف است، نه یك واژه؛ همچنین حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمی شود و بدین ترتیب به حساب نمی آید.همانطور كه می بینید، پنج آیه اول از 19 حرف تشكیل شده است.

- سوره علق از 19 آیه و 285 (5*19) حرف تشكیل یافته است.

- سوره نصر، آخرین سوره وحی شده، 19 واژه را در بر دارد.

- اولین آیه سوره نصر كه از امدادی كه در آینده صورت خواهد گرفت سخن می گوید ( شامل 19 حرف می باشد.)

- قرآن مجید شامل 114 بسم الله الرحمن الرحیم می باشد، یعنی 6*19.

- از میان 114 سوره قرآن 113 سوره با بسم الله آغاز می شود. تنها سوره ای كه بسم الله ندارد، سوره توبه می باشد، و سوره نمل هم كه شامل دو بسم الله می باشد، اولین بسم الله در ابتدای سوره و دومین آن، آیه 30 می باشد. از سوره توبه به بعد كه با بسم الله شروع نمی شود، سوره نمل در نوزدهمین سوره بعد از آن قرار دارد.

بقیه درز ادامه مطلب
در آغاز سوره نمل (یعنی سوره بیست و هفتم) یك بسم الله وجود دارد، همان طور كه در آغاز آیه سی ام این سوره نیز یك بسم الله وجود دارد. بنابراین دو بسم الله در این سوره وجود دارد. و این بسم الله كه در آیه سی هم قرار دارد، فهرست 114 بسم الله كه قرآن شامل ان می باشد را كامل می كند. زمانی كه ما عدد این آیه و این سوره (یعنی 30 و 27) را با هم جمع می كنیم، به جمع كل پنجاه و هفت (3*19=57) می رسیم.

جمع كل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم):

(27+26+25+24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9=342) می باشد.

این عدد از ضرب دو عدد نوزده و هیجده حاصل می شود.

- مجموع دفعاتی كه نام «الله» در آیاتی كه عدد آنها مضربی از 19 (76،57،38،19...) می باشد، آورده شده،133 می باشد، به عبارت دیگر (7*19=133)
- مقدار ابجد واژه «واحد» كه به معنای یك می باشد، عدد 19 می باشد. این كلمه، به همراه واژه های مختلف دیگر در قرآن به كار رفته است. به عنوان مثال: یك در، یك نوع خوراك.

این واژه 19 مرتبه همراه با نام «خدا» به كار رفته است.

- مجموع كل سوره ها و تعداد آیاتی كه واژه «واحد» در آن به كار رفته 19*19 می باشد به عبارت دیگر 361.

- بین اولین حروف مقطعه (الف، لام، میم) بقره/1 و آخرین انها (ن) قلم/1 (5263 آیه وجود دارد، به عبارتی 277*19).

- سی و هشت (2*19=38) آیه بدون حروف مقطعه در بین اولین سوره دارای حروف مقطعه و آخرین آنها وجود دارند.

- واژه «الرحمن» 57 مرتبه در قرآن كریم به كار رفته است. (3*19)

- سی (30) عدد مختلف در قرآن كریم نام برده شده است؛ كه جمع این اعداد، عدد 162146 می شود و این عدد در اصل از ضرب 8534*19 به دست می آید.

- پنجاهمین سوره قرآن كریم كه با حرف مقطعه «ق» شروع می شود شامل 57 حرف ق می باشد و به عبارتی 3*19=57.

- حروف یاء و سین در ابتدای سوره یاسین به كار رفته است، حرف سین 48 مرتبه و حرف یاء 237 مرتبه در این سوره وجود دارد. جمع كل این اعداد، عدد(15*19=285) می شود.

- مقدار عددی ابجد برخی از خصلت های پروردگار نیز مضربی از 19 می باشد.
1 (واحد) 1*19 (19)
2 (جامع) 6*19 (114)

نوزده، رقمی عجیب و شگفت انگیز
- رقم 19 جمع ارقام 9 و 10 در توان 1 می باشد (10 به توان 1) تفاضل بین ارقام 9 و 10 به توان 2 نیز باز هم مرتبه ای از عدد 19 می باشد.

خورشید، ماه و زمین، در همه موقعیت های خویش، در طول 19 سال صف می كشند.
ستاره دنباله دار هالی درهر 76 سال یكبار از منظومه شمسی عبور می كند. (4*19)
جایگاه رقم 19 در مثلث پاسكال

- مثلث پاسكال مثلثی حسابی است كه در جبر و در محاسبه احتمالات به كار می رود، جمع 19 رقم اول مثلث پاسكال عدد (2*19) 38 می باشد.

نتیجه

- جمع نوزده رقم اول مضربی از 19 می باشد.

- جمه نوزده عدد اول نیز مضربی از 19 می باشد.

«ارتباط بین رقم 19 و مثلث پاسكال در نگاه وحی زنجیره ای آیات قرآنی»

- نود و ششمین سوره قرآن كریم (اولین سوره وحی شده) نوزدهمین سوره از آخر قرآن می باشد. این سوره 19 آیه و (5*19) 285 حرف دارد. پنج آیه اول این سوره (اولین آیات وحی شده) شامل (4*19) 76 حرف می باشد.

- اولین آیات سوره شصت و هشتم (دومین سوره وحی شده) شامل (2*19) 38 كلمه می باشد.

- سری سوم از آیات وحی شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (3*19) 57 كلمه می باشد.

«این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای اهل عالم نمی باشد و شما منكران بر این مقال پس از مرگ به خوبی آگاه می شوید. (سوره ص /88 و 87)
آن خدایی كه آسمانها و زمین همه ملك اوست، او خلق را زنده می گرداند و باز می میراند و بر همه چیز تواناست. (حدید/2)»


ستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.» (حدید/2)

 

1. تعداد حروف عبارت « بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده عدد است و تعداد « بسم الله الرحمن الرحیم» های کل قرآن 114 عدد است. که این نیز مضربی از نوزده است. قابل توجه استکه نبود بسم الله الرحمن الرحیم در سوره ی توبه، بوسیله ی سوره نمل برطرف شده است که دو بار این عبارت در آن به کار رفته است.

2. تعداد هر یک از حروف عبارت « بسم الله ...» در قرآن نیز مضربی از نوزده است بدین شرح که: اسم 19 بار، الله 2698 بار، رحمن 57 بار و رحیم 114 بار تکرار شده است که هر کدام مضربی از نوزده است و حاصل جمع ضرایب آنان نیز مضربی از نوزده است!!!
مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم استاد مهدی بازرگان در این زمینه کتابی جالب توجه دارند.

3. در اول سوره ی بقره عبارت « الم» به کار برده شده است که تکرار هر کدام از حروف الف، لام و میم در این سوره مضربی از نوزده است:  الف 4502 مرتبه، لام 3202 مرتبه و میم 2195 مرتبه تکرار شده اند که همگی بر نوزده بخشپذیرند.

4. در اول سوره ی آل عمران نیز عبارت « الم» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره مضربی از نوزده است

5. در ابتدای سوره ی اعراف عبارت( المص) آمده است که حرف مقطعه ی صاد علاوه بر این این سوره در دو سوره ی مریم و ص نیز آمده است. مجموع تکرار حرف صاد در این سه سوره 152 بار است که مضربی از نوزده است. مجموع تکرار حروف الف و لام و میم و صاد در سوره ی اعراف نیز 5320 مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است

6. در اول سوره ی یونس نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در اسن سوره برابر با 2489 است که مضربی از نوزده است .

7.در ابتدای سوره هود عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 2489 مرتبه است و مضربی از نوزده است یعنی درست به اندازه ی تکرار آنها در سوره ی یونس!

8.در آیه ی 29 سوره ی هود اشاره شده است که هود می گوید:« ای قوم من از شما بر رسالتم مالی نخواسته ام ...»  که مضمون این عبارت در تمام قرآن ده مرتبه تکرار شده است و همه جا به جای کلمه ی « مال»  کلمه ی « اجر» بکار رفته است مگر در این سوره که استثناا از کلمه ی مال استفاده شده است زیرا اگر از کلمه ی « اجر» همچون سایر سوره ها ی قرآن استفاده می شد نظم آماری عدد نوزده این سوره به کل بر هم می خورد!

9. در اول سوره ی یوسف نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 2375 مرتبه است که مضربی از نوزده است.

10. در اول سوره ی الرعد عبارت « المر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 1482 مرتبه است که مضربی از نوزده است .

11. اول سوره ی ابراهیم(ع) عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 1197 مرتبه است که مضربی از نوزده است .

12. در اول سوره ی حجر عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 912 مرتبه است که مضربی از عدد نوزده است .

13. طولانی ترین مجموعه ی حروف مقطعه در سوره ی مریم آمده است که عبارت است از « کهیعص» که مجموع تکرار این حروف در این سوره 798 مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده همچنین به رابطه ی دقیق ریاضی بین این سوره و سوره های اعراف و ص توجه فرمایید .

14. در اول سوره ی عنکبوت عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 1672 است که مضربی از نوزده است .

15. در اول سوره ی الروم عبارت « الم» به کار رفته است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا 1254 مرتبه است که مضربی از نوزده است .

16.در اول سوره ی لقمان نیز عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 817 مرتبه است که مضربی از نوزده است .

17. در اول سوره ی یس عبارت « یس» آمده است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا 285 مرتبه است که مضربی از نوزده است.

18. اول سوره ی غافر عبارت « حم » به کار رفته است و علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با2147 اسن که مضربی از نوزده است .

19. در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت « عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده

20. در اول سوره ی ق نیز عبارت « ق» آمده است که مجموع تکرار این حرف در این سوره 57 بار است که مضربی از نوزده است. همچنین این تعداد درست برابر با تکرار این حرف در سوره ی شوری است که با همین حرف مقطعه آغاز شده است!

21. درباره ی قوم لوط در قرآن سیزده بار سخن رفته است ولی در سوره ق بر خلاف سوره های دیگر که از عبارت « قوم لوط » استفاده شده است، از عبارت « اخوان لوط » استفاده شده است زیرا اگر به جای اخوان کلمه ی قوم به کار می رفت نظم عدد نوزده این سوره بر هم می خورد!

22. اول سوره ی قلم  عبارت « نون» به کار رفته است ( در قرآنهای کنونی برای سهولت از « ن» استفاده شده است ولی در اصل این حرف مقطعه در این سوره به صورت « نون » آمده است نه « ن») یعنی باید دو « ن » محاسبه شود( بر خلاف سایر حروف مقطعه ی قرآن) که مجموع تکرار این حروف دراین سوره 133 مرتبه است که مضربی از نوزده است. همچنین اگر این سوره با « ن» آغاز می شد نظم کد نوزده به هم می خورد!

23. قرآن شامل 114 سوره است که مضربی از نوزده است.

24. قرآن شامل 6346 آیه است که مضربی از نوزده است.

25. تعداد کل حروف قرآن بر طبق محاسبه ی دانشگاه الازهر 330733 حرف است که مضربی از عدد نوزده است!

26. تعداد حروف الله در کل قرآن 2698 مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است.

به نقل از سایت علوم غریبه  http://www.kolohooser.com


طبقه بندی: مطالب اموزنده-درسهای زندگی،  دانستنیهای علمی، 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 24 فروردین 1388 توسط علیرضا | نظرات ()
موضوعات
پيوندهاي روزانه
مطالب اخير
آرشيو مطالب
نويسندگان
نظر سنجي
آمار سايت

-------------
power by irancrack

-------------- -------------
----------------
----------------

پی سی برد منبع
>كدهای جاوا
>كدهای موزیك
>قالب وبلاگ
>دانلود نرم افزار

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ---------------------------- free counters --------------------------- ---------------------------------------------